Huurvoorwaarden: Legitimatie verplicht. Huren vanaf 21 jaar of ouder. Aan minderjarigen wordt geen sloep verhuurd, ook niet met toestemming van de ouders. Het is wettelijk verboden om onder invloed van alcohol een boot te besturen. Mocht dit door Rock the Boat Haarlem geconstateerd worden, behouden wij ons het recht om de huurovereenkomst direct te beëindigen.

Artikel 1. Gedurende de tijd dat huurder over het object beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van het object, zoals brandstof en stalling, voor rekening van de huurder.
2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van het object en/of inzittenden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 2. Reparaties aan het object zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3. De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van (bijgeleverde) materialen, onderdelen en documenten.

Artikel 4. Al onze objecten zijn WA verzekerd en daarmee is schade aan eventuele derden gedekt. Schade aan het gehuurde object zelf wordt bij de huurder in rekening gebracht. LET OP! DIT SCHADEBEDRAG KAN HOGER ZIJN DAN DE BETAALDE WAARBORGSOM. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot het object geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 5. 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het object met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt.

2. De huurder vrijwaart Rock the Boat Haarlem voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door Rock the Boat Haarlem geen dekking mocht worden gegeven.

3. De huurder vrijwaart Rock the Boat Haarlem van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan Rock the Boat Haarlem mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot Rock the Boat Haarlem, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij een eventuele boete wordt er altijd administratiekosten in rekening gebracht.

4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door Rock the Boat Haarlem verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan het object, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 6. In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of bestuurder van het object en opgetreden met betrekking tot het object en/of enig daarbij behorend document en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht Rock the Boat Haarlem daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door Rock the Boat Haarlem te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door Rock the Boat Haarlem te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 7. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van het object of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies van het object met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt Rock the Boat Haarlem geen aansprakelijkheid.

Artikel 8. Bij langer gebruik van het object dan de van te voren overeengekomen periode, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht. Het is echter alleen toegestaan langer te huren na overleg met Rock the Boat Haarlem. Dit in verband met andere reeds gemaakte reserveringen. Indien er verzuim wordt gegeven aan deze meld- c.q. overlegplicht wordt er zonder dat daar enige ingebrekestelling voor vereist is, een boetebedrag gehanteerd per dag bovenop de normale huurdagprijs, dit kan dus oplopen tot totaal 200% van de huurdagprijs!

Artikel 9. Rock the Boat Haarlem heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het object door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 10. Altijd Rock the Boat Haarlem in kennis te stellen van eventuele problemen. ALGEMENE VOORWAARDEN: • Tarieven zijn inclusief BTW. Aantal kilometers onbeperkt. Geen kosten voor het vaarklaar maken. Verhuurprijzen zijn exclusief brandstof. Inclusief WA verzekering (schade aan derden) met mogelijkheden voor u om voor uw kosten bij te verzekeren. Schade aan het object ontstaan tijdens de huurperiode wordt op de huurder verhaald en kan hoger zijn dan het borgbedrag. Aftankservice: voor een hele dag varen rekenen wij €25,- voor de brandstof, onafhankelijk van de dan geldende brandstofprijs. Voor een halve dag varen rekenen wij €15,- ongeacht of de boot van 10:00 tot 16:00 of van 16:30 tot 22:00 gehuurd wordt.